[1]
Canlin Yang, Yuqiu Liu, Haifeng Ni, Xiaomin Li, Hong Liu and Xiaoliang Zhang 2020. Potential effect of sodium thiosulfate in calciphylaxis: remission of intractable pain. Journal of the Pakistan Medical Association. (Nov. 2020), 1-10. DOI:https://doi.org/10.47391/JPMA.1244.