(1)
Anam Tariq; Ayesha Sohail; Zara Shah; Saqib Bakhshi; Muhammad Shahzad Shamim. Spinal Meningiomas: Management and Outcomes. J Pak Med Assoc 2023, 73, 1548-1550.