(1)
Sanjay Kalra; Gaurav Sachdeva; Nitin Kapoor. Endocrine Prehabilitation. J Pak Med Assoc 2023, 73, 1738-1739.