(1)
Canlin Yang; Yuqiu Liu; Haifeng Ni; Xiaomin Li; Hong Liu; Xiaoliang Zhang. Potential Effect of Sodium Thiosulfate in Calciphylaxis: Remission of Intractable Pain. J Pak Med Assoc 2020, 1-10.