CANLIN YANG; YUQIU LIU; HAIFENG NI; XIAOMIN LI; HONG LIU; XIAOLIANG ZHANG. Potential effect of sodium thiosulfate in calciphylaxis: remission of intractable pain. Journal of the Pakistan Medical Association, p. 1-10, 12 Nov. 2020.