Zhao, Yuan, Dun Xiong, Bo Yang, Shaocai Xia, and Xinzhi Zhang. 2023. “Application of Multigene Panel Detection in Breast Cancer”. Journal of the Pakistan Medical Association 73 (9):1862-68. https://doi.org/10.47391/JPMA.6830.