Zhang, Dandan, Qiongling Shi, Linxian Fang, Wenxiang Jiang, Jie Han, and Zhifang Wu. 2023. “Management of Ectopic Eruption of Bilateral Mandibular First Permanent Molars: A Case Report and Literature Review”. Journal of the Pakistan Medical Association 73 (9):1897-99. https://doi.org/10.47391/JPMA.6989.