Pan, Yanbin, Jianlong Yan, Xiaolan Lin, Weixiang Luo, Qiongfang Huang, Changao Lin, and Wanxian Lu. 2023. “Prevalence and Correlation Analysis Between Post-Traumatic Stress Disorder and Analgesic Use in Survivors of ICU in China”. Journal of the Pakistan Medical Association 73 (9):1811-15. https://doi.org/10.47391/JPMA.7194.